Capità de Iot

TÍTOL DE CAPITÀ DE IOT

És el títol superior de tots els compresos en la Nàutica d’Esbarjo, en aquest curs aprendrem una navegació moderna però a l’hora obtindrem uns coneixements relacionats amb la navegació més tradicional.

ATRIBUCIONS
Govern d’embarcacions de vela o motor fins a 24 metres d’eslora.
Navegacions sense limitació.

Curs Teòric
Duració : Un trimestre.
Pràctiques:
 Pràctiques de Seguretat i Navegació : Un mínim de 48 hores de les que 12 seran de navegació nocturna.

CONDICIONS:
Per obtenir la titulació de Capità de Iot , és necessari haver complert els 18 anys, i tenir la titulació de Patró de Iot. Aprovar l’examen teòric tipus test i acreditar les pràctiques obligatòries corres ponents.
Per el govern d’embarcacions de vela i obtenir la titulació, Capità de Iot a Motor i Vela , a més de fer les sortides de seguretat i navegació, s'han de fer les 16 hores de navegació a vela, exceptuant qui ja les hagi obtingut en una titulació anterior.

PROGRAMA TEÒRIC
Astronomia i navegació. Concepte de l'astronomia nàutica i càlculs pràctics per a la situació observant el sol i les estrelles.
Meteorologia i Oceanografia. Interpretació de mapes isobàrics. Ciclons tropicals. Depressions extratropicals. Corrents en el món.
Anglès. ( Es facilita material didàctic, CD comunicacions standard i vocabulari nàutic)

NOVETAT

Els que no aprovin totes les assignatures en el seu primer examen, i tinguin un aprovat parcial de les mateixes,  tan sols les conservaran durant les dues convocatòries següents, es a dir, en las que l’ Admistració convoqui de nou a examen, si no, es tindran d’examinar de totes elles de nou. 

CLASSES : Dimecres de 18:00 h.a 21:00 h.

CALENDARI EXAMENS 2015
17 d'abril a Barcelona.
17 de juliol a Barcelona
18 de desembre a Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :
  • 2 fotografies tipus carnet.
  • Fotocòpia del carnet de Patró /ona de Iot 
  • Fotocòpia del D N I / NIE  o Passaport
  • Un Certificat Mèdic, en el cas d’ haver transcorregut dos anys des de l’ expedició del títol de Patró de Iot.